motyl3.gif
Zdjecia wed3ug kategorii


 abstrakcje (21 zdjea/zdjecia)
 
 
Obrazy niemimetyczne :)


 architektura (171 zdjea/zdjecia)
 
 
...czyli transformacje przestrzeni wed3ug kryteriów:
*trwa3e
*u?yteczne
*piekne
i w oparciu o nasze aspiracje i nadzieje :) 


 b&w (68 zdjea/zdjecia)
 
 
 
Taka legalna opozycja :) 


 cztery pory roku (154 zdjea/zdjecia)

"Bede ogl?da3 wiosny, lata i jesienie,

A kiedy zapanuje ?nie?ne przygnebienie,

Zasune okiennice, zapuszcze zas3ony

       I w nocy bede tworzy3 mój ?wiat upragniony..."
                                                    (Ch. Baudelaire)


 fotoart (35 zdjea/zdjecia)

 

 ...czyli zabawy i eksperymenty :) 


 góry (113 zdjea/zdjecia)

 

 "...W?ród nieprzebytych górskich dróg
Jest dla mnie ta..."

(J. Kaczmarski)


 inne (71 zdjea/zdjecia)

 

...czyli to, co sie nie zmie?ci3o w szufladkach :)


 krajobrazy i pejza?e (113 zdjea/zdjecia)

 

 "B3ogo jest we mgle dojrzea, jak nagle sie budzi


       W górze, u Boga, gwiazda, a lampa u ludzi,

                                       Jak strugi dymu p3yn? na firmament stary,

                                       A ksie?yc leje na dó3 swoje blade czary..."

(Ch. Baudelaire)


 kwiaty (121 zdjea/zdjecia)

 

 "A wyjednaj nam u kwiatów rozszerzenie ziemskich ?wiatów..."

(B. Le?mian)


 ludzie (54 zdjea/zdjecia)

 

 "Ludzie s? ró?ni, cz3owiek jest piekny."

(W. Grzeszczyk) 


 Miasto i ulica (55 zdjea/zdjecia)
 
 
"Nie lubie miasta, nie lubie wrzasków,
     I hucznych zabaw, i ?wietnych blasków... "
 
(C. K. Norwid i ja :) 


 morze i pla?a (122 zdjea/zdjecia)
"W dzien bia3y morze ?piewa, szepce i szele?ci,
Samemu sobie jeno gwarz?c opowie?ci.
Kto sie w nie ws3ucha, s3yszy w jego dziwnym szumie
Dalekie, tajne g3osy, których nie rozumie.
Ale po nocy ciemnej, w?ród pomrocznej g3uszy
                Morze prawi wybranym o swej wielkiej duszy.
                            I kto w swej piersi prawdom nieznanym nie przeczy,
                                    Umiej?c s3uchaa g3osów niewidzialnych rzeczy,
                             I samotno?ci? 3aske swej jawie wys3u?y,
                                           Temu morze sie zwierza, wie?ci, z duszy wró?y..."
(L. Staff)


 natura (92 zdjea/zdjecia)

"Jak okiem siegn?a, panuje tu chwila.
Jedna z tych ziemskich chwil
proszonych, ?eby trwa3y..."

 

(W. Szymborska)


 pola i 3?ki (116 zdjea/zdjecia)
 
 
"Czy pamietasz, jak g3owe wynurzy3e? z boru,
Aby nazwaa mnie ??k? pewnego wieczoru?..."
 
(B. Le?mian)


 ptaki (53 zdjea/zdjecia)
 "...cz3owiek -
to nie tylko gatunkiem bya,
ale rozumiea ptaka w locie."

(W. Hofman)


 ?wiat3o (35 zdjea/zdjecia)
 
 "|wiat3o ?wiec
od z3ego wiatru trzeba strzec,
?eby ?wieci3o na nasz? mi3o?a..."
(J. Kofta)


 ?wit (55 zdjea/zdjecia)
 "Co? tam migne3o dalekiego
Wbrew niedalekiej wodzie -
Co? tam wezbra3o rosistego
W ogrodzie - w ogrodzie!

Co? sie spe3ni3o skrzydlatego
Nad przynaglonym kwiatem! -
Co? tam sp3oszy3o sie bo?ego
Pomiedzy mn? a ?wiatem!..."
(L. Staff) 


 Szczecin (44 zdjea/zdjecia)

"Niebieskie chmurki jak aksamity
I s3once p3ynie
S? takie ?wity, s? takie ?wity
W mie?cie Szczecinie..."

                                                 (J. Bursewicz) 


 T3o (8 zdjea/zdjecia)
Czy konika na tle 3?ki?
Czy kropki na tle biedronki?
Mo?e na tle sadu ?liwka?
Mo?e samo t3o…?
Czy to u?miech na tle twarzy?
Czy na ?ycia tle co? z marzen?
Mo?e 3za na tle wspomnienia?
Mo?e to?  
?e te? jakie? t3o bya musi!
Pedzel zwodzi, reke kusi
i na sedno sie zamierza.
Jakby sz3o o t3o...  

„Rozterki pedzlem malowane” V.Tarnowska 


 wie? (57 zdjea/zdjecia)
"Na wsi - s3owik jest piewc?; on tam nie dba wcale,
Czy go po?ród oklasków przyjm? okazale,
On, w nocy pod okienkiem siad3szy na kalinie,
Nawet o tym i nie wie, ?e ?piewa dziewczynie;
On wesó3 skubie listki wonnego ja?minu,
Bawi sie nimi, ge?larz, swobodny - szcze?liwy,
Bo dla niego li?a ka?dy jest li?ciem wawrzynu."
(C. K. Norwid)  


 zwierzeta (61 zdjea/zdjecia)


"Zawsze podoba3o mi sie u cz3owieka to, ?e on, który zbudowa3 Luwry, wieczyste piramidy i katedry, przygl?da sie z podziwem pszczelim celkom czy domkom ?limaczym."


(G. Ch. Lichtenberg)


 Mój Raj… (48 zdjea/zdjecia)


"|ni, ?e ide, nie wiedz?c ni dok?d, ni za czem
Ku bezcelom, zapad3ym w nieprzebyt? cisze,
Gdzie wszystko jest bez nazwy, bez granic, bez tchu..."

(B. Le?mian) 

Version 2.2.0, BUILD 20070222
VIOLETTA TARNOWSKA PHOTOGRAPHY ® ALL RIGHTS RESERVED
Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie - bez pisemnej zgody Autorki - ZAKAZANE.
Created by Roman Drochomirecki tel (+48) 607 197 220
components joomla modules Joomla Templates Joomla tutorials